Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest środa 19 czerwca 2019, imieniny obchodzą: Gerwazego i Protazego

VI sesja Rady Gminy Dolice

dodano: 2019-04-12 10:20:21

    Informujemy, że VI sesja Rady Gminy Dolice VIII kadencji odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r. (czwartek) o godz. 12.30 w budynku nr 2 Urzędu Gminy przy ul. Ogrodowej 18 - sala USC.

    Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

- podpisanie listy obecności; stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad (wnioski radnych),

- wnioski i uwagi do Protokołu z posiedzenia Rady Gminy Nr V/19 z dnia 28 lutego 2019 roku.  

- relacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

2. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dolice w roku 2018.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dolice na lata 2019-2029 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Dolice na  rok 2019 - stanowisko Komisji Rewizyjnej.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w 2018 roku.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach za rok 2018.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

9. Sprawozdanie z działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dolice za 2018 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania za rok 2018 z realizacji „Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Dolice na lata 2016-2018”.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz preliminarza wydatków na rok 2019.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dolice w 2019 roku.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie „Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki” w samorządową instytucję kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Dolicach”.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na odpłatne  nabycie własności nieruchomości (dz. nr 1472/2 obręb Dolice).

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie w drodze umowy darowizny własności nieruchomości (dz. nr 690/53 obręb Dolice).

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgody na nabycie w drodze przetargu własności nieruchomości (udziału 1160/10000 części w nieruchomości  dz. nr 690/53 obręb Dolice).

19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 218/4 obręb Dolice).

20.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VI/39/15 Rady Gminy Dolice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, podatku rolnego  i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, oraz określenia inkasentowi wysokości wynagrodzenia za inkaso.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku Mieszkanki Dolic o „zbadanie sprawy konfliktu interesu, Wójt powołał zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej” - stanowisko Komisji do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi  Mieszkanki Dolic  na działalność Wójta gminy Dolice - stanowisko Komisji do rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.

24. Sprawy różne:

- informacja Komisji Rewizyjnej z realizacji planu pracy na 2019 rok za  miesiąc marzec - analiza świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Programu 500 Plus.

- interpelacje i zapytania radnych

25. Zakończenie obrad.

 

elektroniczny samorząd