Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest wtorek 02 marca 2021, imieniny obchodzą: Heleny i Pawła

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

dodano: 2021-02-18 14:49:08

Na podstawie art. 11, art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)

Wójt Gminy Dolice

ul. Ogrodowa 16 73-115 Dolice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Dolice

z siedzibą w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

II. Stanowisko pracy:

Stanowisko inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

III. Miejsce pracy:

Urząd Gminy Dolice ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

IV. Nawiązanie stosunku pracy:

1. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę.

2. Wymiar czasu pracy: Pełny etat.

3. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

4. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

V. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2. Posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku: a) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce kierunek budownictwo lub b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku z jednoczesnym posiadaniem wykształcenia średniego kierunek budownictwo lub c) średnie o kierunku budownictwo,

3. Posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy, a w przypadku osób, o których mowa w pkt 2 lit c) posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy,

4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku.

WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Znajomość regulacji prawnych: a. Ustawy prawo budowlane, b. Ustawy prawo zamówień publicznych, c. Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego. a. Ustawy o samorządzie gminnym. b. Ustawy o pracownikach samorządowych. oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

2. Umiejętność sporządzania i analizowania kosztorysów budowlanych,

3. Umiejętność czytania dokumentacji budowlanej i geodezyjnej,

4. Wysoka kultura osobista.

5. Umiejętność komunikacji interpersonalnej i odporność na stres.

6. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

7. Umiejętność pracy w zespole.

8. Komunikatywność.

9. Terminowość, samodzielność, rzetelność, dokładność, odpowiedzialność.

10. Dobra znajomość aplikacji biurowych (Microsoft Word, Excel, Open Office, przeglądarek internetowych i poczty elektronicznej.

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w celu zapewnienia funkcjonowania urządzeń lokalnej infrastruktury technicznej – zaopatrzenie gminy w niezbędne dostawy energii, wody, oświetlenia, kanalizację, łączność, gaz, komunikacja lokalna,

2. Sporządzanie w uzgodnieniu ze skarbnikiem gminy projektów umów określających wzajemne zobowiązania i świadczenia w przypadku zlecenia usług budowlanych podmiotom gospodarczym,

3. Zapewnienie nadzoru budowlanego nad realizacją inwestycji i remontów,

4. Planowanie, przygotowywanie i realizowanie inwestycji i remontów,

5. Przygotowywanie przetargów i umów na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług w zakresie zamówień publicznych,

6. Prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków na inwestycje komunalne z funduszy Unii Europejskiej,

7. Prowadzenie spraw z zakresu odpłatnego przejmowania przez Gminę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

8. Prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem przetargów,

9. Sporządzanie projektów uchwał w celu realizacji zadań gminnych w zakresie prowadzonych spraw.

Ponadto, pracownik jest odpowiedzialny za:

1. Należyte i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków oraz prawidłowe przechowywanie prowadzonych przez siebie akt i dokumentów.

2. Prawidłowe gromadzenie materiałów potrzebnych do załatwienia sprawy, wyczerpujące ustalenie stanu faktycznego.

3. Znajomość i ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów.

4. Przestrzeganie terminów przy załatwianiu spraw.

5. Sprawną i uprzejmą obsługę interesantów.

6. Przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i służbowej.

7. Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej wraz z rzeczowym wykazem akt oraz instrukcji dotyczącej postępowania z materiałami archiwalnymi.

8. Uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w zakresie własnej specjalizacji.

9. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

10. Posługiwanie się powierzonym sprzętem i materiałami zgodnie z ich przeznaczeniem.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca wykonywana będzie w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-15 Dolice

2. Praca o charakterze biurowym.

3. Praca przy monitorze ekranowym, wymagająca wymuszonej pozycji ciała.

4. Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, fax.

5. Praca w dniach: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30.

6. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

7. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy w zależności od posiadanych umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

VIII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: był niższy niż 6 %.

IX. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

4. Kopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

6. Inne kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

7. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

8. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)

10. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż posiada dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

11. Oświadczenie kandydata stwierdzające, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury konkursowej,

12. Oświadczenie kandydata, że zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji.

X. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie:

1. osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dolice z siedzibą w Dolicach przy ul. Ogrodowej 16 w Sekretariacie Urzędu pok. 18, lub

2. pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Dolice: ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. budownictwa w Urzędzie Gminy Dolice”.

Oferty wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać w terminie:

do dnia 08 marca 2021 r. do godz. 15.00.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu).

Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy po dniu 08 marca 2021 r. oraz oferty przesłane pocztą elektroniczną.

XI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru, sprawdzającego wiedzę oraz umiejętności kandydata (test pisemny, rozmowa kwalifikacyjna), drogą telefoniczną lub elektroniczną.

2. Kandydaci, nie spełniający wymagań formalnych, nie będą informowani.

3. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dolice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

4. Dokumenty kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru na ww. stanowisko urzędnicze będą odsyłane po okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Dolice, z siedzibą w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Dolice.

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Dolicach jest Pan Bartosz Kaniuk, email:bkaniuk@proinspektor.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Gminy Dolice,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: Dokumenty aplikacyjne osoby, która zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jej akt osobowych i będą przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów państwowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą zwracane po okresie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: kwygas@dolice.pl

Uszczegółowienie informacji dotyczących praw pracownika związanych z realizacją RODO:

- Prawo dostępu do danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie jej dane Urząd Gminy Dolice przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.

- Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) - osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem. Prawo do usunięcia danych może być zrealizowane w przypadkach, gdy Urząd Gminy Dolice nie ma podstaw prawnych do przetwarzania danych. Jednakże w przypadku trwania stosunku pracy, przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne do realizacji obowiązków pracodawcy i dane osobowe nie mogą zostać usunięte. Mogą zostać usunięte tylko te dane, które nie są niezbędne do realizacji przebiegu zatrudnienia.

- Prawo do przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Urzędowi Gminy Dolice Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą. Informacja przekazywana będzie w formie pliku przekazywanego na zabezpieczonej hasłem płycie CD.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania a osoba, której dane dotyczą wnosi o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych. Każdy wniosek o ograniczenie przetwarzania danych będzie wymagał indywidualnego rozpatrzenia pod względem istniejących podstaw dla przetwarzania danych, celu i zakresu ich przetwarzanych.

- Prawo do sprostowania danych - w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Wójta Gminy Dolice o zmianie swoich danych osobowych. Może Pani/Pan zwrócić się do Wójta Gminy Dolice z prośbą o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

- Prawo sprzeciwu - w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych. W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Wójta Gminy Dolice lub przesłać wniosek na adres Urząd Gminy w Dolicach, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice, listownie lub drogą elektroniczną: mgusciora@dolice.pl

W bez zbędnej zwłoki - a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku - udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Wójt Gminy Dolice informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Skargę wnosi się na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 22(1) par. 1, 2 i 4 k.p.) w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przebiegiem procesu rekrutacji;

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dolice, dnia 18.02.2021 r.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela: Karolina Wygaś, w Urzędzie Gminy Dolice, nr telefonu kontaktowego: 91 564 01 29, Dodatkowych informacji dotyczących zadań realizowanych na stanowisku udziela: Kierownik Referatu Budownictwa i Funduszy Pomocowych, tel. 91 5640 129 wew. 74

Wójt Gminy Dolice

Grzegorz Brochocki

 

elektroniczny samorząd