Gmina Dolice

Oficjalny serwis internetowy

Konsultacje społeczne

» Zadaj pytanie Wójtowi «

Gmina partnerska Vogelsang-Warsin

Vogelsang-Warsin

Galerie zdjęć

galerie zdjęć

Dane teleadresowe

Urząd Gminy Dolice
73-115 Dolice
ul. Ogrodowa 16
tel. 91 564 01 29
tel. 91 564 01 83
fax. 91 564 02 37

e-mail: sekretariat@dolice.pl

Położenie
 
 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
Dziś jest sobota 19 czerwca 2021, imieniny obchodzą: Gerwazego i Protazego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Dolice

dodano: 2019-11-28 10:42:54

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Dolice z siedzibą w Urzędzie Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu:(+48)915640129, adresu e-mail: sekretariat@dolice.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 579 979 237; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy.

 1. Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

a) wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Gminę;

b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,

c) wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,

d) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

      4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Wójt Gminy Dolice Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 1. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,

b) usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

c) ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

elektroniczny samorząd