Urząd Gminy Dolice
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Dolice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://dolice.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  2. Brak opisów alternatywnych do zamieszczonych grafik,
  3. Błędna struktura nagłówkowa w poszczególnych zakładkach na stronie,
  4. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy,
  5. Mapa strony jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: 
- widoczny fokus;
- ułatwienia dostępu, tj. wersję kontrastową, możliwość zmiany wielkości czcionki, możliwość zmiany odstępów między wierszami i akapitami oraz między wyrazami i znakami;
- wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano przeglądowi dnia 14.03.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska, koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 795 939 808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Dolice, ul. Ogrodowa 16, 73-115 Dolice

Miejsca parkingowe: za budynkami urzędu znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostały oznaczone znakiem poziomym i pionowym.
Dostępność wejścia: budynek urzędu jest piętrowy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać pracownika sekretariatu. Pracownik sekretariatu przyjmie od interesanta sprawę, w celu nadania jej biegu bądź poprosi pracownika urzędu zajmującego się daną sprawą. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Urząd Gminy Dolice – Urząd Stanu Cywilnego, ul. Ogrodowa 18, 73-115 Dolice
Miejsca parkingowe: za budynkami urzędu znajduje się parking ogólnodostępny, gdzie zostały wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te zostało oznaczone znakiem poziomym i pionowym.
Dostępność wejścia: budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest piętrowy. Do wejścia głównego prowadzą schody. Wejście wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek nie jest wyposażony w windę, poszczególne kondygnacje połączone są schodami. Na parterze budynku przy schodach w widocznym miejscu znajduje się dzwonek, za pomocą którego można przywołać kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. sekretariatu. W budynku nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ani innych dostosowań.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynków Urzędu Gminy Dolice można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: Urząd Gminy Dolice zapewnia możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego. Aby skorzystać z tej usługi należy: złożyć Wniosek o zapewnienie dostępności komunikacyjnej i wysłać go na adres siedziby lub mailem na adres: sekretariat@dolice.pl.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Pliki do pobrania: