Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 lipca 2024
Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
słonecznie
24°C
Powróć do: Mój Rynek

Regulamin targowiska Mój Rynek w Dolicach

REGULAMIN TARGOWISKA "MÓJ RYNEK" W DOLICACH
§ 1
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska stałego oraz handlu produktami rolno-spożywczymi na tym targowisku zlokalizowanym w Dolicach na działce o numerze 1244/2, obręb Dolice, zwanego dalej targowiskiem.
2. Targowisko jest własnością Gminy Dolice.
3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym Regulaminem.
§ 2
1. Targowisko jest obiektem całorocznym, wyposażonym w instalacje odnawialnego źródła energii, które zapewnia pokrycie co najmniej w 30% zapotrzebowanie na energię elektryczną lub cieplną.
2. Targowisko jest czynne od poniedziałku do soboty od godz. 6.00 do godz. 16.00 oraz w dni targowe minimum dwa w tygodniu.
3. W niedzielę i święta obowiązuje zakaz handlu, z wyłączeniem tzw. niedziel i świąt handlowych.
§ 3
1. Przestrzeń handlowa zabudowana stoiskami handlowymi podzielona jest na 3 strefy do handlu:
- stanowiska handlowe dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, zajmująca ponad 50% powierzchni handlowej targowiska,
- stanowiska handlowe pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego zajmująca ponad 10% powierzchni handlowej targowiska, - stanowiska handlowe do handlu ogólnego.
2. Położenie stanowisk handlowych wraz z numerami porządkowymi i strefami handlowymi opisuje załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Dopuszcza się handel z własnego straganu (z ręki, pojemnika lub koszyka) oraz z przystosowanego do sprzedaży samochodu handlowego (tzw. Food Truck). Miejsce do handlu poza stoiskiem zabudowanym, o którym mowa w pkt. 1 wskazuje administrator targowiska.
4. W przypadku gdy liczba sprzedających będzie większa niż liczba stanowisk handlowych, przy dokonywaniu rezerwacji preferowani będą rolnicy i ogrodnicy prowadzący sprzedaż produktów rolno- spożywczych oraz sprzedawcy produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego.
5. Targowisko spełnia wszystkie warunki określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
6. Targowisko posiada tablicę informacyjną, na której zamieszczone są: nazwa "Mój Rynek", unijne logo produkcji ekologicznej, regulamin targowiska, cennik oraz nazwę i adres właściciela i administratora targowiska.
§ 4
1. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są wszystkie podmioty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą uczestniczyć w obrocie towarowym. 2. Administrator obiektu zapewnia dostęp do targowiska wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym na jednakowych zasadach, z uwzględnieniem zapisów ust. 3.
3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży na targowisku mają rolnicy i ogrodnicy prowadzący sprzedaż produktów rolno- spożywczych oraz sprzedawcy produktów rolno-spożywczych, wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego. 4. Przewiduje się, że roczna liczba sprzedających na targowisku wyniesie 1200 (osobodni/rok).
§ 5
1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyłączeniem:
1) napojów alkoholowych,
2) nafty, benzyny, spirytusu, smarów,
3) środków farmakologicznych, materiałów medycznych,
4) broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych itp.
5) zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu oraz papierów wartościowych,
6) mięsa i wędlin oraz przetworów rybnych, sprzedawanych poza chłodniami, 7) grzybów świeżych i suszonych nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,
  innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.
2. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
§ 6
Na targowisku zabrania się:
1) zakłócania porządku publicznego i spokoju,
2) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników),
3) spożywania napojów alkoholowych i używania innych środków odurzających i prowadzenia działalności przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
4) prowadzenia gier hazardowych i losowych,
5) wnoszenia oraz używania materiałów i substancji niebezpiecznych, 6) sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów,
7) samowolnej zmiany usytuowania stoiska handlowego i wydzielonej powierzchni sprzedaży oraz zmiany i zamiany miejsca sprzedaży, a także odstępowania miejsca sprzedaży,   pozostawiania przenośnych lub przewoźnych straganów, po godzinach otwarcia targowiska,
9) parkowania pojazdów, z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, 10) stosowania grzejników elektrycznych i gazowych.
§ 7
Osoby prowadzące handel na targowisku zobowiązane są do:
1) przestrzegania regulaminu targowiska,
2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,
3) zajmowania i korzystania do celów handlowych wyłącznie z miejsc sprzedaży wyznaczonych przez administratora targowiska,
4) utrzymania porządku i czystości miejsc, na których prowadzą sprzedaż oraz po zakończeniu sprzedaży zebranie i usunięcie odpadów do pomieszczeń na terenie targowiska przystosowanych do tych celów,
5) posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,
6) okazywania na żądanie przedstawicieli właściwych organów upoważnionych do kontroli odrębnymi przepisami, dokumentów upoważniających do prowadzenia sprzedaży, 7) umieszczenia w sposób widoczny ceny na oferowanych do sprzedaży towarach,
  oznaczenia stoiska handlowego imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy prowadzącej sprzedaż.
9) używania urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości, rzetelności ważenia lub mierzenia towarów. Wielkości sprzedawanych produktów powinny być wyrażone w następujących jednostkach miar: litr, metr, kilogram i ich pochodnych.
§ 8
1. Miejsce sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wskazuje administrator, który czuwa nad prawidłowym ich wykorzystaniem.
2. Dopuszcza się możliwość rezerwacji miejsc handlowych. Rezerwacja miejsca handlowego następuje na okres 1 miesiąca. Odwołanie rezerwacji następuje do 10 dnia miesiąca za miesiąc bieżący.
3. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą produktów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc poprzez sprzedaż pozostałych towarów.
4. Osobom posiadającym rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku pod warunkiem zajęcia go do godziny 7:30, w innym wypadku miejsce może zostać zagospodarowane przez administratora zgodnie z potrzebami w danym dniu.
5. Zasady rezerwacji stanowisk handlowych oraz wysokości opłaty za rezerwację określone zostaną odrębnym dokumentem.
§ 9
1. Rada Gminy w Dolicach nie wprowadza opłaty targowej.
2. Administrator przewiduje możliwość pobierania zryczałtowanych kosztów za zużycie mediów na terenie targowiska, których aktualna wysokość umieszczona będzie każdorazowo na tablicy informacyjnej.
§ 10
Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.
§ 11
1. Nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu powoduje zastosowanie środków prawno – administracyjnych w postaci:
a) postępowania mandatowego, tj. nałożenia kary w wysokości określonej przez Policję, zgodnie z kodeksem wykroczeń,
b) skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego,
c) wydalenie z terenu targowiska bez zwrotu pobranych opłat.
2. Wszystkie spory powstałe między osobami handlującymi rozstrzyga w zakresie swoich kompetencji administrator targowiska.
§ 12
Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 
 
 
 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.